SAĞLAMCILAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterilerimiz; Sağlamcılar Orman Ürünleri İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Sağlamcılar” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatman Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“AydınlatmaMetni”) bilginize sunmaktayız.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması Sağlamcılar için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Sağlamcılar’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini
almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sağlamcılar bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

1.VERİ SORUMLUSU
Küsget C Blok Ayhan Karlıdağ Cad. No.1/3 Merkez/Gaziantep adresinde mukim Sağlamcılar Orman Ürünleri İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
6698 sayılı KVKK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde yetkili satıcılarımızdan almış olduğunuz mal ve hizmetler sırasında yetkili satıcılarımız ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler kapsamında, şirketimiz tarafından kişisel verileriniz mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz;
-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması
-Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
-Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,
-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
-Şirket’imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
-İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
-Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
-Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,
-Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
-Yarışma, ödül çekilişleri, benzeri promosyonlar ve sadakat programlarına katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,
-Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
-Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
-Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
-Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
-Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
-Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş
ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,
-Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel
süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi,
-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5., 6. ve sair maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Sağlamcılar ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak
üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle,
hissedarlarımızla, yetkili satıcılarımızla, yetkili servislerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve
sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan
depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ile KVKK’nın 8., 9. ilgili sair maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Sağlamcılar tarafından; Sağlamcılara doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya yetkili satıcılarımız ve servislerimiz vasıtasıyla elde edilmekte ve Sağlamcılar’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi
için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Sağlamcılara başvurarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara
uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK’nın ilgili maddeleri gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, bilgi@saglamcilar.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı
olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Küsget C Blok Ayhan Karlıdağ Cad. No.1/3 Merkez/Gaziantep adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz.
Sağlamcılar, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Sağlamcılar tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde
kişisel verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Sağlamcılar tarafından talep edilebilir.