Çalışan-Stajyer Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / KVKK
 1. Veri Sorumlusu
SAĞLAMCILAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine;
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Sağlık Bilgileri
tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine, istinaden işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçları ile yurt içindeki tedarikçiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır. Kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt dışındaki tedarikçiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (e-posta hizmeti alınan firma ve anlaşmalı forwarder firma ile, yurt dışında yerleşik müşteriler ile) alıcı gruplarına aktarılır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • Küsget C Blok A.Karlıdağ Cd. No:1/3 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • saglamcilarormanurunleri@hs06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@saglamcilar.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.